“از دست ادم های متعصب خسته شدم, ذله شده ام! انقدر مطمعن اند که خدا طرف آنهاست که با چشم تحقیر به بقیه نگاه میکنند”

شاركها
أقرأ المزيد

Facebook Comments

تذكر أيضا

“On the Sufi path, first you discover the art of being alone amid the crowd. Next you discover the crowd within your solitude – the voices inside you.”